JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz programa IPARD za: Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja

Klasa: 011-03/13-01/0002
Urbroj: 343-0100/01-13-001 od 28. II. 2013. (244)

Na temelju članka 9. alineja 1. Pravilnika o provedbi Mjere 202 »Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja«  unutar IPARD programa (Narodne novine br. 24/13). Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz programa IPARD za:

Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz IPARD programa (Instrumenta za pretpristupnu pomoć, komponente V  –  Ruralni razvoj), sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere 202 »Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja« unutar IPARD programa (Narodne novine br. 24/13) (u daljnjem tekstu: Pravilnik o provedbi mjere 202). Sredstva namijenjena provedbi IPARD programa su namjenska i bespovratna, a osigurana su proračunom Europske unije i Republike Hrvatske.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju lokalne akcijske grupe koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

III. DODJELA SREDSTAVA I IZNOS POTPORE

Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje u sklopu mjere LEADER obuhvaćaju aktivnosti u sklopu Podmjere 1 »Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG područja« (u daljnjem tekstu: Podmjera 1) i Podmjere 2 »Provedba lokalnih razvojnih strategija« (u daljnjem tekstu: Podmjera 2).

Aktivnosti u sklopu Podmjere 1 obuhvaćaju:
a) Izradu studija za područje LAG-a (fizičke ili pravne osobe registrirane za određenu djelatnost),
b) usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a,
c) animaciju, izradu promidžbenih materijala i organizaciju promotivno-promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a, d) sudjelovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima.
Aktivnosti u sklopu Podmjere 2 obuhvaćaju poslovanje LAG-a.
a) Plaće za voditelja/upravitelja LAG-a i/ili drugo osoblje,
b) Najam ureda i režijski izdaci,
c) Uredski materijal,
d) Nabava opreme,
e) Usluge.
Najviši mogući godišnji iznos javne potpore kojeg odabrani LAG može ostvariti u Podmjeri 1 i Podmjeri 2 ograničen je iznosom utvrđenim u Prilogu II Pravilnika o provedbi mjere 202. Intenzitet potpore iskazan kao udio javne potpore u prihvatljivim izdacima iznosi 100%.

IV. UVJETI

Podnositelj dostavlja prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom (izvornik numeriranih stranica) na obrascu iz Priloga VII Pravilnika o provedbi mjere 202. Prijave se podnose isključivo kao preporučene pošiljke s povratnicom na adresu navedenu u točki VI. ovog natječaja.

V. PRIJAVNI OBRASCI

Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr te Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr/ipard/. Obrasci se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

VI. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučene pošiljke s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za IPARD«. Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u pravilnicima i vodičima za korisnike, koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr te Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr/ipard/.

VII. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 1. ožujka 2013. i traje do 2. travnja 2013. Prijave pristigle prije i nakon naznačenoga roka neće se razmatrati. VIII. OBRADA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKA Prijave pristigle po objavljenom natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja. Nakon administrativne kontrole kriterija prihvatljivosti, kontrole na terenu prije ugovaranja i
postupka ocjene kvalitete lokalne razvojne strategije bit će formirana rang-lista podnositelja prema kriterijima rangiranja, definiranima u Pravilniku.  Prioritet imaju ulaganja s većim brojem bodova. U slučaju kada dvije ili više prijava imaju isti broj bodova, prednost će imati one s ranijim datumom i vremenom podnošenja potpune prijave.

IX. SUSPENZIVNA KLAUZULA

Rokovi za ugovaranje zaprimljenih i obrađenih prijava počinju teći od dana dobivanja odluke Europske komisije/odobrenja Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje za novu verziju procedura.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

You may also like...