JAVNI POZIV za prijavu kandidata za izvršavanje javnog rada koordinatora volontera u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera

U sklopu programa „Volonteri-dionici razvoja LAG-a“ ,LAG „Posavina“ raspisuje javni poziv za izbor 1 (jednog) kandidata za obavljanje javnog rada koordinator volontera u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera na vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati).

Cilj raspisivanja javnog poziva je pronalazak stručnog kadra srednje,više ili visoke stručne spreme koji će iskustvom rada u našoj organizaciji osnažiti  svoje kompetencije za zapošljavanje i samozapošljavanje, ali i stečenim kompetencijama utjecati na podizanje kvalitete rada i programa organizacije.

Kandidati/kinje (dalje: kandidat) koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju

ispunjavati sljedeće uvjete:

– da su osobe sa invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle  iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unutar 6 mjeseci, Romi sa završenim visokoškolskim obrazovanjem; ili

– da su nezaposlene osobe do 29 godina sa završenim visokoškolskim obrazovanjem, prijavljene u evidenciji nezaposlenih kod HZZ-a najmanje 36 mjeseci; ili

-da su nezaposlene mlade osobe do 29 godina sa završenim gimnazijskim ili visokoškolskim obrazovanjem, prijavljene u evidenciji nezaposlenih kod HZZ-a do 4 mjeseca

– da su osposobljene za rad na računalu

– da poznaju engleski jezik u govoru i pismu.

Uz prijavu na javni poziv, kandidati su dužni priložiti:

– životopis s osobnim podacima (Europass)

– dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)

– potvrdu o nezaposlenosti

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika)

– dokaz o prebivalištu (neovjerena preslika osobne iskaznice)

 

Kandidati koji zadovolje kriterije biti će o tome obaviješteni elektronskim putem, a procjenu i odabir osoba izvršiti će Komisija koju imenuje LAG Posavina, najkasnije deset (10) dana od proteka roka za dostavu prijava što će biti javno objavljeno na internet stranici LAG-a Posavina www.lag-posavina.hr.

Javni rad  obavlja se:

– na temelju pisanog ugovora sa odgovornom osobom u organizaciji

– prema Programu javnog rada

– pod vodstvom mentora.

Osobe zaposlene na javnom radu ostvaruju pravo na plaću u iznosu od 3.656,64 kuna bruto.

Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 18 mjeseci unazad 5 godina ne mogu biti uključene u javni rad. Sve nezaposlene osobe koje su bile uključene u mjeru obrazovanje nezaposlenih, i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa mogu se uključiti u javni rad.

Prijave se dostavljaju:

–  elektroničkim putem na e- mail adresu: lag.posavina.ured@gmail.com, s napomenom „Prijava za javne radove – Pokreni zajednicu“. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave javnog poziva na oglasnoj ploči HZZ-a. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Ovaj javni poziv objavljen je na web stranicama LAG-a Posavina www.lag-posavina.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima javnog natječaja svi kandidati biti će obavješteni elektroničkim putem.

 

You may also like...