Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Brodsko-posavske županije za 2020. godinu

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu
na temelju članka 1. i 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine” 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu županijskih upravnih tijela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 17/08.) i članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu, Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14. i 70/17.) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15.) objavljuje
P O Z I V
ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
UVOD
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Brodsko-posavske županije su kulturne djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Brodsko-posavsku županiju, a koje Županija programom utvrdi kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene zakonom. Sukladno zakonu i kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi i osiguravanja sredstava, te ocjenom izvršenja usvojenih programa u 2019. Brodsko-posavska županija će u program javnih potreba u kulturi za 2020. uvrstiti:
1. redovnu djelatnost i programe ustanova kulture kojima je osnivač Brodsko-posavska županija,
2. programe i projekte udruga, pojedinaca i drugih organizacija u kulturi od interesa za Brodsko-posavsku županiju,
3. programe i projekte likovne, glazbene, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti,
4. programe i projekte kazališne, filmske i video djelatnosti,
5. programe i projekte knjižnične, knjižne i nakladničke djelatnosti,
6. programe i projekte nove medijske kulture,
7. programe znanstveno-istraživačke djelatnosti u kulturi,
8. programe i projekte u kulturi nacionalnih manjina,
9. programe i projekte poticanja i njegovanja tradicijske kulturne baštine i razvitka kulturno umjetničkog amaterizma,
10. programe i projekte muzejsko- galerijske djelatnosti,
11. programe i projekte zaštite spomeničke baštine i vjerskih objekata,
12. programe kulturnih manifestacija,
13. programe dogradnje, rekonstrukcije, investicijskog održavanja i opremanja objekata u kulturi od interesa za Brodsko-posavsku županiju.
Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva za 2020. godinu je 370.000,00 kuna.
Program/projekt se može financirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova programa/projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. U slučaju da se predmetni program/projekt ne financira u 100% iznosu iz proračuna Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Županija), udruga je dužna osigurati preostali iznos financiranja do punog iznosa financiranja programa/projekta.
Županija zadržava pravo promjene ukupno odobrenog iznosa ovisno o kvaliteti programa/projekta i dinamici punjenja županijskog proračuna.
Rok za prijavu projekta je 18. listopad 2019. godine.
UVJETI PRIJAVE
Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu Županije će dodjeljivati sredstva za financiranje jednokratnih aktivnosti udrugama, potencijalnim korisnicima uz uvjet da:
 • su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
 • su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • imaju sjedište na području Županije i provode aktivnost na području Županije;
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • aktivnost koju prijave na javni natječaj Županije, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora;
 • imaju plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjela za plaćanje uključujući zadnji dan u mjesecu prijave jednokratne aktivnosti na javni natječaj;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja jednokratne aktivnosti ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana člankom 48. Uredbe;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu jednokratne aktivnosti;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Županiji i drugim institucijama.
Potencijalni prijavitelj može podnijeti prijavu za najviše tri projekta/programa za razdoblje provedbe do 12 mjeseci.
Na natječaj se ne mogu prijaviti aktivnosti koje se već u potpunosti financiraju iz proračunskih sredstava Brodsko-posavske županije ili drugih javnih izvora.
Financirati, odnosno sufinancirati će se samo programi/projekti koji/e će se provoditi tijekom 2020. godine.
KRITERIJI ZA ODABIR
Kriteriji za odabir aktivnosti koje će se financirati su sljedeći:
•kvaliteta i relevantnost prijave: usklađenost s ciljevima i načelima postavljenim u natječaju sukladno strateškim dokumentima Županije; definiranje ciljnih skupina i krajnjih korisnika, izvedivost, očekivani rezultati i učinci;
•procjena dosadašnjeg iskustva podnositelja prijave u provedbi iste ili slične aktivnosti;
•procjena proračuna jednokratne aktivnosti (realnost, učinkovitost, razrađenost i povezanost s aktivnostima, korisnicima i rezultatima koji se očekuju, vlastiti doprinos podnositelja prijave, sufinanciranje iz drugih izvora, dokumentiranost pojedinih stavki proračuna);
•inovativnost aktivnosti (primjena najboljih praksi u odgovarajućem području);
•orginalnost projekta, s time da će se nastojati izbjegavati financiranje istovrsnih aktivnosti predloženih od strane različitih prijavitelja;
•postojanje upravljačkog i stručnog kapaciteta za provođenje planiranih aktivnosti;
•jasno definiran i realno dostižan cilj aktivnosti;
•jasno definirani korisnici aktivnosti;
•rezultati realizacije aktivnosti u skladu sa stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi;
•dosadašnja priznanja.
Prioritet u financiranju, odnosno sufinanciranju imat će Programi i projekti odobreni i sufinancirani od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
SADRŽAJ PRIJAVE
Prijedlozi aktivnosti dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Županije www.bpz.hr.
Obavezna dokumentacija:
1.ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac opisa jednokratne aktivnosti;
2.ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac proračuna jednokratne aktivnosti;
3.preslika Izvoda o registraciji udruge iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra, ne starija od 3 mjeseca (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra);
4.preslika Izvatka iz registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra);
5.preslika ovjerenog važećeg statuta prijavitelja;
6.financijski izvještaj udruge
6.1.za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, bilanca i bilješke uz financijske izvještaje za 2018./2019. godinu;
6.2.za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog podnositelja i godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2018./2019. godinu;
7.potpisana izjava o nepostajanju dvostrukog financiranja;
8.Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja jednokratne aktivnosti, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja;
9.Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja.
Neobavezni dijelovi prijave su izvodi iz novinskih članaka, publikacija, fotografije, nagrade i sl., kao dokaz dosadašnjih aktivnosti i realiziranih sličnih aktivnosti.
NAČIN PRIJAVE
Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik) poštom ili osobno i to kako slijedi:
1.poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:
Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu (NE OTVARAJ – Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Brodsko-posavske županije za 2020. godinu), Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod
2.osobnom dostavom u pisarnicu Brodsko-posavske županije na adresu Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod.
Na omotnici je obavezno navesti naziv prijavitelja.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu.
Razmatrati će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:
1. Pravilnik;
2. Tekst javnog natječaja;
3. Upute za prijavitelje;
4. Obrasce za prijavu jednokratne aktivnosti:
4.1. Obrazac opisa jednokratne aktivnosti;
4.2. Obrazac proračuna jednokratne aktivnosti;
5. Popis priloga koji se prilažu prijavi;
6. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti jednokratne aktivnosti;
7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;
8. Obrazac ugovora o financiranju jednokratne aktivnosti;
9. Obrasce za izvještavanje:
9.1.Obrazac opisnog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti;
9.2.Obrazac financijskog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Sukladno članku 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Brodsko-posavska županija, voditelj obrade, prikuplja, obrađuje i javno objavljuje osobne podatke prijavitelja programa, projekata i manifestacija u svrhu provedbe postupka dodjele financijskih sredstava za financiranje programa, projekata udruga iz kulture na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu.
Dostavljeni osobni podaci čuvat će se do roka propisanog Uredbom kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15) i Pravilnikom o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu.
Svi prijavitelji programa, projekata čiji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju i javno objavljuju, temeljem odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka imaju sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade dostavljenih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu te pravo na prenosivost osobnih podataka.
DOKUMENTI ZA PRIJAVU
Izvor: bpz.hr

You may also like...