Pravilnik o provedbi Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ unutar IPARD programa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 1. i 4. Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 10/08), ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 202 – »PRIPREMA I PROVEDBA LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA« UNUTAR IPARD PROGRAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o provedbi Mjere 202 – »Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja« unutar IPARD programa (u daljnjem tekstu: Pravilnik) se utvrđuju način i uvjeti vezani uz provedbu Mjere 202 – »Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja« (u daljnjem tekstu: Mjera LEADER) unutar IPARD programa, a kojom se sufinanciraju aktivnosti iz Podmjere 1 »Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG područja« (u daljnjem tekstu: Podmjera 1) i Podmjere 2 »Provedba lokalnih razvojnih strategija« (u daljnjem tekstu: Podmjera 2).

Članak 2.

Sukladno odredbi članka 16. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine« br. 29/12 i 117/12):

Upravna direkcija IPARD programa za Republiku Hrvatsku je Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje (u daljnjem tekstu: Upravna direkcija), Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo),

– Operativnu provedbu IPARD programa u Republici Hrvatskoj, odnosno funkciju IPARD agencije, obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu Agencija za plaćanja).

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

– »LEADER« (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale – Veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva) je mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe,

– »Lokalna akcijska grupa« (u daljnjem tekstu: LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe,

– »Odabrani LAG« je LAG koji je udovoljio uvjetima ovoga Pravilnika i Natječaja za odabir LAG-ova koji će se sufinancirati sredstvima IPARD programa (u daljnjem tekstu: Natječaj) te za kojeg je IPARD Agencija donijela Odluku o odabiru LAG-a,

»Ugovoreni LAG« je odabrani LAG, koji s Agencijom za plaćanja sklopi Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a (u daljnjem tekstu: Ugovor),

»Ruralno područje« je čitavo područje Republike Hrvatske, osim područja Grada Zagreba,

»Lokalna razvojna strategija« (u daljnjem tekstu: LRS) je strateški plansko-razvojni dokument koji donosi i provodi LAG za područje koje obuhvaća,

»Javna potpora« su sredstva u proračunu Europske unije i sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske namijenjena za provedbu IPARD programa, ne uključujući sredstva lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 4.

(1) Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:

– Prilog I – »Preporuke za izradu lokalne razvojne strategije«

– Prilog II – »Lista prihvatljivih izdataka u sklopu Mjere LEADER i najviši mogući godišnji iznos javne potpore«

– Prilog III – »Kriteriji bodovanja za ocjenu kvalitete LRS-a«

– Prilog IV – »Označavanje ulaganja sufinanciranih sredstvima IPARD programa u okviru Mjere LEADER«

– Prilog V – »Godišnje izvješće o radu ugovorenog LAG-a«

– Prilog VI – »Popis naselja u Republici Hrvatskoj s više od 25 000 stanovnika«

– Prilog VII – »Prijavni obrazac za Mjeru 202« – obrazac I-OOP-1-L

– Prilog VIII – »Dokumenti potrebni za kontrolu na terenu za Mjeru 202 (prema tipu kontrole)«

– Prilog IX – »Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 202« – obrazac I-OPP-16-L

– Prilog X – »Zahtjev za isplatu« – obrazac I-OOI-1-L

(2) Obrasci koji su prilozi VII – X ovoga Pravilnika dostupni su u elektronskom obliku na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr.

II. KORISNICI U SKLOPU MJERE LEADER

Članak 5.

(1) Korisnici potpore u sklopu Mjere LEADER su odabrani LAG-ovi koji s Agencijom za plaćanja sklope Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a.

(2) Odabrani LAG mora udovoljiti sljedećim kriterijima:

a) Pravni oblik LAG-a je udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama (»Narodne novine« br. 88/01 i 11/02),

b) LAG obuhvaća jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te stanovnike jednog ili više naselja, unutar dvije ili više jedinica lokalne samouprave (naselja tj. jedinice lokalne samouprave moraju biti međusobno izravno povezan bilo kopnom, morem ili vodom),

c) LAG predstavlja ruralno područje s više od 5 000, a manje od 150 000 stanovnika,

d) Naselje u sklopu LAG-a ne smije imati više od 25 000 stanovnika (popis naselja s više od 25 000 stanovnika nalazi se u Prilogu VI ovoga Pravilnika),

e) Jedno naselje može pripadati isključivo jednom LAG-u,

f) Sjedište LAG-a se nalazi unutar područja koje obuhvaća LAG,

g) U upravljačkoj strukturi LAG-a sudjeluju:

– predstavnici gospodarskog (trgovačka društva, zadruge, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva) i civilnog sektora (građani, udruge, zaklade, fondacije) s najmanje 50% zastupljenosti,

– predstavnici izvršnog ili upravnog tijela jedinica lokalne samouprave kojoj pripadaju naselja iz LAG-a s najmanje 20% zastupljenosti,

– žene s najmanje 30% zastupljenosti ,

h) Članovi upravljačke strukture LAG-a moraju imati prebivalište i/ili biti registrirani i/ili imati registriranu podružnicu unutar područja koje obuhvaća LAG,

i) Upravitelj/voditelj LAG-a ne mora biti član LAG-a i ne mora imati prebivalište unutar područja koje obuhvaća LAG,

j) LAG mora imati izrađenu LRS koja je u suglasju s IPARD programom i postojećim razvojnim dokumentima te u skladu s odredbama članka 6. ovoga Pravilnika i preporukama za izradu LRS navedenim u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

LRS obvezno sadržava sljedeće elemente:

a) grafički prikaz područja LAG-a,

b) SWOT analizu LAG područja,

c) opis značajki partnerstva i uključenost dionika u proces izrade LRS,

d) razrađene kriterije za odabir projekata LAG-a (opis procedure za donošenje pisma preporuke),

e) mjerljive ciljeve i provedbene aktivnosti,

f) usklađenost s nadređenim strateškim dokumentima,

g) financijski plan za provedbu aktivnosti za razdoblje trajanja IPARD programa.

III. POTPORA I PRIHVATLJIVI IZDACI

Članak 7.

(1) Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje u sklopu mjere LEADER obuhvaćaju aktivnosti u sklopu Podmjere 1 i Podmjere 2.

(2) Aktivnosti u sklopu Podmjere 1 obuhvaćaju:

a) Izradu studija za područje LAG-a (fizičke ili pravne osobe registrirane za određenu djelatnost),

b) usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a,

c) animaciju, izradu promidžbenih materijala i organizaciju promotivno-promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a,

d) sudjelovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima.

(3) Aktivnosti u sklopu Podmjere 2 obuhvaćaju poslovanje LAG-a.

(4) Prihvatljivi izdaci po aktivnostima u sklopu Podmjere 1 i Podmjere 2 utvrđeni su u Prilogu II., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(5) Prihvatljivi izdaci iz stavka 4. ovoga članka ne obuhvaćaju:

– poreze i obvezne doprinose na plaće zaposlenika LAG-a,

– porez na dodanu vrijednost kojeg LAG plaća pri nabavi roba i usluga,

– rabljene strojeve i opremu,

– pojedinu nabavu robe ili usluga čija protuvrijednost prelazi 10.000 EUR.

(6) Najviši mogući godišnji iznos javne potpore kojeg odabrani LAG može ostvariti u Podmjeri 1 ograničen je iznosom utvrđenim u Prilogu II ovoga Pravilnika.

(7) Najviši mogući godišnji iznos javne potpore kojeg odabrani LAG može ostvariti u Podmjeri 2 ograničen je iznosom utvrđenim u Prilogu II ovoga Pravilnika.

(8) U Prilogu II ovoga Pravilnika utvrđeni su i najviši mogući godišnji iznosi javne potpore za pojedine aktivnosti i vrste izdataka.

(9) Intenzitet potpore iskazan kao udio javne potpore u prihvatljivim izdacima iznosi 100%.

Članak 8.

(1) LAG pismom preporuke podržava prijavu projekta na natječaje za Mjeru 101, Mjeru 103, Mjeru 301 i Mjeru 302 IPARD programa i obrazlaže na koji način projekt doprinosi ostvarenju ciljeva LRS i kako se uklapa u mjere predviđene LRS-om.

(2) Pismo preporuke za prijavu projekta, LAG donosi na način koji je određen statutom i/ili LRS.

(3) U postupku donošenja odluke o podržavanju projekata ne smiju sudjelovati oni članovi upravljačke strukture LAG-a koji su istovremeno podnositelji prijave projekta i/ili koji su sudjelovali u izradi prijavljenog projekta.

(4) Ugovoreni LAG ne smije naplaćivati usluge izrade poslovnog plana/investicijske studije i pripreme dokumentacije za IPARD natječaj (konzultantske usluge za pripremu IPARD prijave i Zahtjeva za isplatu) za projekte u sklopu Mjere 101, 103, 301 i 302 IPARD programa za koje je izdao pismo preporuke.

IV. POSTUPAK ODABIRA LAG-ova

Članak 9.

U postupku odabira LAG-ova:

– Agencija za plaćanja raspisuje javni natječaj za odabir LAG-ova koji će se sufinancirati sredstvima IPARD programa (u daljnjem tekstu: natječaj),

– Agencija za plaćanja obavlja administrativnu kontrolu prijava u kojoj se provjerava pravovremenost i potpunost prijave te ispunjavanje kriterija prihvatljivosti iz članka 5. stavka 2., osim kriterija iz članka 5. stavka 2. točke j) ovoga Pravilnika,

– Ocjenjivački odbor za ocjenu LRS (u daljnjem tekstu: Ocjenjivački odbor) obavlja ocjenu kvalitete LRS,

– Agencija za plaćanja donosi Odluku o odabiru LAG-a koji će se sufinancirati sredstvima IPARD programa,

– sva komunikacija između LAG-ova i Agencije za plaćanja te LAG-ova i Upravne direkcije obavlja se isključivo pisanim putem, preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Članak 10.

(1) Ministar nadležan za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar) odlukom utvrđuje kvotu LAG-ova za odabir koju donosi prije raspisivanja natječaja (u daljnjem tekstu: Odluka o kvoti LAG-ova).

(2) Agencija za plaćanja može raspisivati natječaj do ispunjenja kvote iz prethodnog stavka ovoga članka.

Članak 11.

(1) Natječajem se određuju rokovi i uvjeti za podnošenje prijava, a objavljuje se u »Narodnim novinama« te na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr.

(2) Nakon objave natječaja, LAG-ovi dostavljaju prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom (izvornik numeriranih stranica) na obrascu I-OOP-1-L, u papirnatom obliku i na CD-u. Prijave se podnose isključivo kao preporučene pošiljke s povratnicom na adresu objavljenu u natječaju.

Članak 12.

(1) Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

(2) Za nepotpune prijave i za prijave nejasnog sadržaja Agencija za plaćanja izdaje Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak, kojim se od LAG-a traži dostava dokumentacije koja nedostaje, obrazloženje ili ispravak nejasnog sadržaja uz dostavu dodatnih podataka.

(3) Za prijavu u kojoj u sklopu propisane dokumentacije nije dostavljen prijavni obrazac (obrazac I-OOP-1-L), Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju.

(4) LAG dostavlja dodatnu dokumentaciju i/ili dodatne podatke u roku od 5 dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Agencija za plaćanja izdaje zahtjev iz stavka 2. ovoga članka samo jednom.

(6) Datumom podnošenja potpune prijave smatra se datum dostave dodatne dokumentacije i/ili dodatnih podataka iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Po završenoj administrativnoj kontroli prijave te utvrđenoj prihvatljivosti prijave Agencija za plaćanja dostavlja dosje predmeta Upravnoj direkciji.

Članak 13.

(1) Ministar rješenjem imenuje članove i tajnika Ocjenjivačkog odbora.

(2) Ocjenjivački odbor ima 13 članova, i to:

– 3 predstavnika Ministarstva, od kojih je jedan predsjednik Ocjenjivačkog odbora,

– 1 predstavnik ministarstva nadležnog za poslove regionalnog razvoja,

– 1 predstavnik ministarstva nadležnog za poslove poduzetništva i obrta,

– 1 predstavnik Hrvatske poljoprivredne komore,

– 1 predstavnik Hrvatske gospodarske komore,

– 1 predstavnik Hrvatske obrtničke komore,

– 2 predstavnika udruga koje se bave ruralnim razvojem,

– 3 predstavnika znanstveno-istraživačkih institucija koje se bave ruralnim razvojem.

(3) Ocjenjivački odbor radi na temelju Poslovnika o radu, a provodi ocjenu kvalitete LRS-a temeljem kriterija navedenih u Prilogu III ovoga Pravilnika.

(4) Ocjenu kvalitete pojedine LRS obavljaju najmanje 3 člana Ocjenjivačkog odbora.

Članak 14.

(1) Najviši broj bodova koje LAG može ostvariti u postupku odabira je 100, u skladu sa sustavom bodovanja iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(2) Ocjenjivački odbor će negativno ocijeniti LRS u slučaju da LRS ne sadržava obvezne elemente sukladno članku 6. ovoga Pravilnika.

(3) Ukoliko dva ili više LAG-a imaju isti broj bodova za ocjenu kvalitete LRS-a, prednost će imati onaj koji udovoljava redom sljedećim uvjetima:

– veći broj bodova za kvalitetu partnerstva,

– veći udio naselja koja se nalaze na područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, u odnosu na ukupan broj naselja,

– raniji datum i vrijeme podnošenja potpune prijave.

Članak 15.

(1) U postupku ocjene kvalitete LRS-a, Ocjenjivački odbor može od LAG-a zatražiti dodatno obrazloženje i/ili nadopunu vezano uz LRS.

(2) LAG dostavlja dodatno obrazloženje i/ili nadopunu u roku od 5 dana od dana zaprimanja zahtjeva za dodatno obrazloženje.

(3) Nakon završenog postupka ocjene kvalitete LRS, Ocjenjivački odbor sastavlja Listu ocijenjenih LAG-ova.

Članak 16.

(1) Nakon završene administrativne kontrole kriterija prihvatljivosti, postupka ocjene kvalitete LRS i provjere dostupnosti sredstava za sve pozitivno ocijenjene prijave Agencija za plaćanja donosi Odluku o odabiru LAG-a iz članka 9. ovoga Pravilnika, za svaki odabrani LAG.

(2) Agencija za plaćanja donosi Odluku o odbijanju u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

– prijava nije u skladu s uvjetima propisanim Pravilnikom i Natječajem,

– prijava nije poslana u roku kako je propisano natječajem,

– nedostatne raspoloživosti sredstava temeljem Odluke iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika,

– negativne ocjene LRS-a,

– u slučaju utvrđene nepravilnosti.

(3) Odluke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Agencija za plaćanja dostavlja LAG – ovima preporučenom poštom s povratnicom.

V. POSTUPAK UGOVARANJA

Članak 17.

(1) Agencija za plaćanja će odabranom LAG-u poslati Ugovor na potpis u roku od 120 dana od dana zaprimanja potpune prijave.

 1. Agencija za plaćanja i odabrani LAG sklapaju Ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

(3) Ugovorom se uređuju:

a) prihvatljivi izdaci,

b) najviši godišnji iznos javne potpore u Podmjeri 1 i Podmjeri 2 (odobren za razdoblje trajanja IPARD programa),

c) obveza LAG-a o čuvanju dokumentacije koja se odnosi na Ugovor od dana sklapanja Ugovora i tijekom pet (5) godina od datuma konačne isplate Agencije za plaćanja,

d) zabrana promjene vlasništva nad uredskom opremom ili kompjuterskom opremom te zabrana davanja u najam ili zakup uredske opreme ili kompjuterske opreme za koju je LAG ostvario sredstva potpore iz IPARD programa od dana sklapanja Ugovora i tijekom pet (5) godina od datuma konačne isplate Agencije za plaćanja,

e) obveza LAG-a da izradi informativnu ploču te je postavi na vidljivo mjesto u sjedištu LAG-a, odnosno označi aktivnost ili opremu u skladu s uputama iz Priloga IV ovoga Pravilnika,

f) obveza LAG-a da će u svakom trenutku osigurati nesmetani pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na potporu te da će dati na uvid svu dokumentaciju vezanu za sufinancirane izdatke djelatnicima Agencije za plaćanja, Ministarstva, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA), Nacionalnog fonda, Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF),

g) podnošenje Zahtjeva za isplatu,

h) obveza LAG-a da pismom preporuke podupre i tako osigura prijavljivanje najmanje jednog projekta sa svog područja na bilo koji natječaj iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika tijekom 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora,

i) obveza LAG-a da dostavlja izvješća navedena u članku 22. ovoga Pravilnika,

j) obveza LAG-a da osigura dokaze (fotografije, potpisne liste i dr.) o provedbi aktivnosti 202.1.2., 202.1.3. i 202.1.4. unutar Podmjere 1 koje je provodio od dana sklapanja Ugovora,

k) obveza LAG-a da osigura da svi podaci i informacije dostavljeni Agenciji za plaćanja budu točni,

l) obveza LAG-a da dostavi Agenciji za plaćanja sve potrebne podatke koje Agencija za plaćanja zatraži,

m) obveza odabranog LAG-a da prijavi Agenciji za plaćanja neposredno nakon njihovog nastanka sve promjene koje se odnose na kriterije prihvatljivosti sukladno članku 5. ovoga Pravilnika, osim kriterija iz članka 5. stavak 2. točke j) ovoga Pravilnika,

n) obveza odabranog LAG-a, koji ne raspolaže vlastitim uredskim prostorom, da sklopi Ugovor o zakupu poslovnog prostora, sukladno propisima kojima se uređuje zakup i prodaja poslovnog prostora, te zabrana davanja u podzakup,

o) obveza LAG-a da će izvijestiti Agenciju za plaćanja u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji mogućeg sukoba interesa između njega s jedne strane i uspješnog ponuditelja s druge strane u razdoblju od dana sklapanja IPARD ugovora i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate od strane Agencije za plaćanja,

p) zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa javne potpore, ako su izdaci financirani iz drugih izvora Zajednice ili Republike Hrvatske, pri čemu se sredstva lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su članice LAG-a ne ubrajaju u javna sredstva.

(4) Odabrani LAG je dužan u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja Ugovora dostaviti Agenciji za plaćanja jedan potpisani primjerak Ugovora s javnobilježničkom ovjerom potpisa ovlaštene osobe za zastupanje LAG-a, preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(5) Ako odabrani LAG ne postupi u skladu s stavkom 4. ovoga članka, smatrat će se da je odustao od sklapanja Ugovora.

Članak 18.

(1) Ugovoreni LAG se obvezuje poslati Agenciji za plaćanja Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 202 (obrazac I-OPP-16-L) i objašnjenje s popratnom dokumentacijom u slučaju promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva.

(2) Promjene iz stavka 1. ovoga članka moraju se izvijestiti nakon pojave događaja koji ih je prouzročio. Agencija za plaćanja će izdati Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a (u daljnjem tekstu Aneks Ugovora) nakon zaprimanja predmetne dokumentacije.

(3) U slučaju promjene Popisa jedinica lokalne samouprave i naselja u sklopu odabranog LAG-a ugovoreni LAG se obvezuje zatražiti odobrenje promjene od Agencije za plaćanja putem Zahtjeva za odobrenje promjena za Mjeru 202 te dostaviti odluku LAG-a o promjeni Popisa jedinica lokalne samouprave i naselja u sklopu odabranog LAG-a i novi Popis jedinica lokalne samouprave i naselja u sklopu odabranog LAG-a.

(4) Promjene navedene u stavku 3. ovoga članka moraju se izvijestiti nakon pojave događaja koji ih je izazvao.

(5) U slučaju zatraženih promjena navedenih u stavku 1. i 3. ovoga članka Agencija za plaćanja zadržava pravo odbiti zahtjev LAG-a o čemu će ga obavijestiti Pismom odbijanja.

(6) Aneksom Ugovora ne može se odobriti iznos potpore na način da bude veći od iznosa potpore koji je već određen Ugovorom.

(7) U slučaju promjena Ugovora iniciranih od strane Agencije za plaćanja, ugovorene strane će sklopiti Aneks Ugovora.

(8) Ukoliko se nakon konačne isplate sredstava potpore promjene podaci koji se odnose na ugovoreni LAG – naziv, adresa, ime banke i broj žiro-računa banke/IBAN, ime osobe ovlaštene za zastupanje ili se promjene podaci navedeni u Popisu jedinica lokalne samouprave i naselja u sklopu odabranog LAG-a, LAG je obvezan prijaviti navedene promjene Agenciji za plaćanja tijekom pet (5) godina do datuma konačne isplate, ali Aneks Ugovora se neće sklapati.

Članak 19.

(1) Ugovoreni LAG je dužan u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja Aneksa Ugovora, dostaviti Agenciji za plaćanja jedan potpisan primjerak s javnobilježničkom ovjerom potpisa zastupnika LAG-a, preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(2) Ako ugovoreni LAG ne dostavi Aneks Ugovora u roku naznačenom u stavku 1. ovoga članka, smatrat će se da je odustao od sklapanja Aneksa Ugovora odnosno od zatražene promjene.

VI. ISPLATA SREDSTAVA UGOVORENIM LAG-ovima

Članak 20.

(1) Sredstva iz IPARD programa isplaćuju se ugovorenom LAG-u na temelju Zahtjeva za isplatu (obrazac I-OOI-1-L).

(2) Ugovoreni LAG je dužan tromjesečno dostaviti Agenciji za plaćanja Zahtjev za isplatu zajedno s pratećom dokumentacijom na propisanom obrascu u papirnatom obliku i na CD-u.

(3) Obračunsko razdoblje za isplatu sredstava ugovorenom LAG-u je tromjesečje koje počinje teći od datuma sklapanja Ugovora s Agencijom za plaćanja.

(4) Ugovoreni LAG podnosi Zahtjev za isplatu u mjesecu nakon završetka tromjesečja na koji se odnosi predmetni Zahtjev za isplatu.

(5) Svi izdaci koji se podnose u Zahtjevu za isplatu moraju biti u cijelosti plaćeni.

(6) Ugovorenom LAG-u se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenog u IPARD Ugovoru, odnosno Aneksu IPARD Ugovora.

(7) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja Zahtjeva za isplatu obračunat će se:

– protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije (ECB), u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala (navedeni tečaj se može dobiti na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/),

– u slučaju da je ugovoreni LAG kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(8) Oprema i usluge moraju biti u skladu s tržišnim cijenama. U slučaju da cijene iz plaćenih računa za opremu i usluge nisu u skladu s tržišnim, Agencija za plaćanja može umanjiti iznos zatražene potpore iz Zahtjeva za isplatu.

(9) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od ugovorenog LAG-a tražiti dostavljanje dodatne dokumentacije. Ugovoreni LAG je dužan dostaviti dodatnu traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku pet (5) dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(10) Nakon provedene administrativne kontrole i kontrole na terenu Zahtjeva za isplatu, ravnatelj Agencije za plaćanja donosi:

– a) Odluku o isplati, ili

– b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu, ili

– c) Pismo odbijanja zahtjeva za isplatu.

(11) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

– neispunjavanja uvjeta propisanih Ugovorom,

– onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu,

– uvrštenosti LAG-a na listu dužnika.

(12) Pismo odbijanja zahtjeva za isplatu izdaje se ukoliko:

– ugovoreni LAG nije dostavio traženu dokumentaciju u propisanom roku nakon zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak, a tražena dokumentacija se odnosi na Zahtjev za isplatu u cijelosti,

– je ugovoreni LAG dostavio Zahtjev za isplatu izvan propisanog roka,

– ugovoreni LAG potražuje potporu za izdatke koji u cijelosti nisu prihvatljivi.

(13) Odluku o isplati Agencija za plaćanja izdaje u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu osim u roku od 60 dana u slučaju obavljanja kontrole na terenu. Rok računanja krajnjeg datuma za isplatu počinje teći primitkom Zahtjeva za isplatu te se prekida prilikom traženja dodatne dokumentacije od korisnika i nastavlja se po primitku istih u Agenciju za plaćanja.

(14) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja izdaje u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu, u slučaju da se tijekom obrade dosjea Zahtjeva za isplatu utvrde razlozi za odbijanje, odnosno u roku od 60 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu, u slučaju da kontrola na terenu utvrdi nepoštivanje navedenih uvjeta. Rok računanja krajnjeg datuma za izdavanje Odluke o odbijanju Zahtjeva za isplatu počinje teći primitkom Zahtjeva za isplatu te se prekida prilikom traženja dodatne dokumentacije od korisnika i nastavlja se po primitku istih u Agenciju.

(15) Pismo odbijanja zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja izdaje u roku od 30 dana od dana nastupanja okolnosti navedenih u stavku 12. ovoga članka.

(16) Ukoliko je ugovoreni LAG dobio Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu iz bilo kojeg razloga navedenog u stavku 11. ovoga članka, Agencija za plaćanja raskida Ugovor.

VII. KONTROLA I NADZOR LAG-ova

Članak 21.

(1) Administrativnu kontrolu Zahtjeva za isplatu provodi Agencija za plaćanja.

(2) Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu kontrolori), kontrolom prije ugovaranja, prije plaćanja, jednom unutar 4 godine i drugi put tijekom pete godine od datuma konačne isplate potpore.

(3) Osim djelatnika navedenih u stavku 2. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Ministarstva, djelatnici unutarnje revizije Agencije za plaćanja, djelatnici Ministarstva financija, ARPA-e, predstavnici Europske komisije, predstavnici OLAF-a i Europski revizorski sud.

(4) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori mogu:

– izvršiti uvid u isprave odabranog/ugovorenog LAG-a (odgovorna osoba),

– pregledavati poslovne prostore, opremu, promotivne materijale ugovorenog LAG-a,

– provjeravati poslovne knjige i ostale dokumente,

– provjeravati podatke u računalima,

– provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga,

– po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata.

(5) LAG je dužan po obavijesti ovlaštenih osoba iz stavka 2. ovoga članka pripremiti podatke i dokumente potrebne za obavljanje kontrole na terenu (popis dokumenata nalazi se u Prilogu VIII. ovog Pravilnika).

(6) LAG te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru ovlaštenih osoba navedenih u stavku 2. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(7) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu, te dogovoriti termine za obavljanje kontrole s odabranim/ugovorenim LAG-om.

(8) Ovlaštene osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su prilikom kontrole predočiti identifikacijski dokument.

VIII. OBVEZE UGOVORENIH LAG-ova PREMA UPRAVNOJ DIREKCIJI (IZVJEŠTAVANJE)

Članak 22.

(1) Ugovoreni LAG je dužan dostavljati Godišnja izvješća o radu ugovorenog LAG-a (u daljnjem tekstu: Izvješća) Upravnoj direkciji.

(2) Rok za predaju Izvješća za godinu »n« je 15. veljače godine »n+1«.

(3) Obrazac Izvješća sadržan je u Prilogu V, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Izvješće se dostavlja u papirnatom obliku i na CD-u.

(5) Za nepotpuna Izvješća Upravna direkcija izdaje Zahtjev za dopunu nepotpunog godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu) u roku od 14 dana od dana zaprimanja Izvješća, kojim se od ugovorenog LAG-a traži nadopuna Izvješća.

(6) Upravna direkcija izdaje Zahtjev za dopunu iz stavka 5. ovoga članka samo jednom.

(7) U skladu sa Zahtjevom za dopunu, ugovoreni LAG dostavlja traženo u roku od 7 dana od dana zaprimanja istog.

(8) Ukoliko ugovoreni LAG u zadanom roku ne dostavi traženo sukladno stavku 7. ovog članka, smatrat će se da Izvješće nije potpuno te Upravna direkcija izdaje Zaključak o neprihvaćanju godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a.

(9) Za potpuna i pozitivno ocijenjena Izvješća Upravna direkcija izdaje Zaključak o odobrenju godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a.

(10) Ukoliko ugovoreni LAG u zadanom roku iz stavka 2. ovoga članka ne dostavi Izvješće, Upravna direkcija izdaje Zaključak o neispunjavanju obveze dostavljanja godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a.

(11) Upravna direkcija izvještava Agenciju za plaćanja o odobrenim Izvješćima za godinu »n« do 15. travnja godine »n+1«.

(12) U slučaju promidžbe mjera IPARD programa (tisak promidžbenog materijala, objava radio i tv spotova, oglasa u tisku i sl.), ugovoreni LAG je u obvezi o istom izvijestiti Upravnu direkciju te zatražiti autorizaciju navedenih promidžbenih materijala.

(13) Ugovoreni LAG je dužan prijaviti promjene Upravnoj direkciji u roku od 5 dana od dana njihovog nastanka, i to:

– promjene podataka iz prijavnog obrasca na natječaj

– promjene vezano za kriterije iz članka 5. ovog Pravilnika.

(14) Sva komunikacija između ugovorenih LAG-ova i Upravne direkcije obavlja se isključivo pisanim putem, preporučenom poštom s povratnicom.

(15) Temeljem dostavljenih Izvješća ugovorenih LAG-ova, Upravna direkcija sastavlja godišnji pregled rada ugovorenih LAG-ova, koji se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva –
www.mps.hr.

IX. RASKID UGOVORA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 23.

 1. Agencija za plaćanja raskinut će Ugovor, u slučaju da sredstva potpore nisu isplaćena korisniku, iz sljedećih razloga:

 1. ukoliko Agencija za plaćanja utvrdi da s područja ugovorenog LAG-a tijekom 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora nije prijavljen niti jedan projekt iz članka 8. stavka 1. s njegovom preporukom,

 2. kada je utvrđena nepravilnost.

 1. Agencija za plaćanja raskinut će Ugovor, u slučaju kada su sredstva potpore isplaćena korisniku, iz sljedećih razloga:

 1. ukoliko Agencija za plaćanja utvrdi da s područja ugovorenog LAG-a tijekom 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora nije prijavljen niti jedan projekt iz članka 8. stavka 1. s njegovom preporukom,

 2. kada je utvrđena nepravilnost, a LAG ne vrati sredstva sukladno Odluci o povratu sredstava,

 3. kada je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prevaru,

 4. kada je donesen Zaključak o neprihvaćanju godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a ili Zaključak o neispunjavanju obveze dostavljanja godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a,

 5. ukoliko Agencija za plaćanja izda Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu,

 6. ukoliko korisnik otkaže ugovor i vrati ugovorena sredstva.

 1. Ukoliko LAG prekrši odredbe ovoga Pravilnika ili ne ispuni obveze određene Ugovorom, neovisno da li su sredstva potpore isplaćena ili ne LAG-u, a Agencija za plaćanja utvrdi nepravilnost, Agencija za plaćanja može raskinut Ugovor.

 1. U slučajevima navedenim u stavku 1., 2. i 3. ovoga članka Agencija za plaćanja će ugovorenom LAG-u izdati Izjavu o raskidu ugovora.

Članak 24.

 1. U slučaju kada je utvrđena nepravilnost prije isplate prve rate Agencija za plaćanja će odbiti iznos nepravilnog izdatka od prvog Zahtjeva za isplatu i izdati Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog izdatka.

 1. U slučaju kada je utvrđena nepravilnost nakon isplate prve rate, a prije isplate zadnje rate Agencija za plaćanja će odbiti od sljedećeg Zahtjeva za isplatu iznos nepravilnog izdatka i izdati Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog izdatka.

Članak 25.

 1. U slučaju kada je utvrđena nepravilnost nakon zadnje isplate Agencija za plaćanja će izdati ugovorenom LAG-u Odluku o povratu sredstava ukoliko:

 1. je utvrđen iznos isplaćenog nepravilnog izdatka , Odlukom se traži povrat tog iznosa,

 2. je utvrđena nepravilnost, a LAG nije popravio nepravilnost sukladno Izvještaju Odjela za kontrolu, ili ukoliko je Ministarstvo izdalo Zaključak o neprihvaćanju godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a ili Zaključak o neispunjavanju obveze dostavljanja godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a,

 3. je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru – povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore.

Članak 26.

(1) U slučaju utvrđene administrativne greške učinjene od strane Agencije za plaćanja, Agencija za plaćanja će izdati ugovorenom LAG-u Odluku o povratu sredstva u slučaju administrativne greške.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovog članka Agencija za plaćanja će od ugovorenog LAG-a zatražiti povrat iznosa koji je pretplaćen.

Članak 27.

Ukoliko je utvrđena nepravilnost koja je također i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore nisu isplaćena ugovorenom LAG-u, Agencija za plaćanja će raskinuti Ugovor te zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom.

Članak 28.

(1) Ako LAG odluči otkazati IPARD Ugovor u razdoblju od 15 dana od dana isplate, dužan je obavijestiti Agenciju za plaćanja pisanim putem te vratiti ukupno isplaćen iznos.

 

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Agencija za plaćanja će raskinuti Ugovor.

 

(3) Ako LAG odluči otkazati IPARD Ugovor u razdoblju nakon 15 dana od dana isplate, dužan je obavijestiti Agenciju za plaćanja pisanim putem te vratiti ukupno isplaćen iznos uvećan za iznos ugovorne kamate od 4% računajući od dana isplate.

Članak 29.

(1) Ugovoreni LAG kojemu je izdana Izjava o raskidu ugovora zbog utvrđenih nepravilnosti sukladno članku 23. ovoga Pravilnika odnosno kojemu je donesena Odluka o povratu sredstava radi utvrđenih nepravilnosti u skladu s odredbom članka 25. ovoga Pravilnika nalazit će se na »crnoj listi« Agencije za plaćanja jednu godinu od dana donošenja Izjave o raskidu ugovora, odnosno od dana donošenja Odluke o povratu sredstava pa sve do isteka roka od jedne godine od dana povrata duga u cijelosti.

(2) »Crna lista«, na kojoj će se nalaziti ugovoreni LAG-ovi zbog razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, objavljivat će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Agencije za plaćanja i mrežnim stranicama Ministarstva.

(3) Ugovoreni LAG koji se nalazi na »crnoj listi« gubi pravo na ostvarivanje prava na nacionalne potpore ili potpore iz EU fondova u roku naznačenom u stavku 1. ovoga članka.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Odluke koje proizlaze iz ovog Pravilnika nisu upravni akti.

(2) LAG može izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima za IPARD program (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar, na:

–. Odluku o odbijanju iz članka 16. stavka 2. ovog Pravilnika,

– Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu iz članka 20. stavka 10. točke b) ovog Pravilnika.

(3) Prigovori iz stavka 2. ovoga članka podnose se preporučenom pošiljkom s povratnicom, u dva primjerka Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja u roku od osam (8) dana od dana primitka odluke.

(4) Odluke Povjerenstva po prigovorima iz stavka 2. ovoga članka se konačne.

Članak 31.

Popis ugovorenih LAG-ova kao i iznos dodijeljenih im sredstava bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Ministarstva i Agencije za plaćanja.

Članak 32.

Za provedbu ove mjere ravnatelj Agencije za plaćanja i pomoćnik ministra u čijoj su nadležnosti poslovi Upravne direkcije, svaki u okviru svoje nadležnosti, donose pisane procedure, obrasce i ostale dokumente neophodne za upravljanje i provedbu IPARD programa.

Članak 33.

Suspenzivna klauzula

(1) Rokovi za donošenje odluka sukladno ovom Pravilniku počinju teći od dana dobivanja Odluke o prijenosu ovlasti od strane Europske komisije.

(2) Ukoliko dobivanje Odluke o prijenosu ovlasti od strane Europske komisije/Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje bude uvjetovano dostavljanjem dodatnih dokumenata, koji nisu navedeni u odredbama ovog Pravilnika, LAG ih je dužan dostaviti na zahtjev Agencije za plaćanja.

(3) Odluka o prijenosu ovlasti od strane Europske komisije bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Članak 34.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi Mjere 202 – „ Priprema i provedba lokalnih razvojnih strategija ruralnog razvoja“ unutar IPARD programa („Narodne novine“ br. 53/12 i 75/12).

(2) Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.

Ministar
Tihomir Jakovina

 

You may also like...