• 035/221-535
  • Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik, Croatia
  • info@lag-posavina.hr

Projekti

LAG Posavina je trenutno u provedbi Mjere 19 LEADER-CLLD, Podmjere 19.2., 19.3., 19.4.

Prihvatljivi troškovi i aktivnosti LAG-a su slijedeći:

 

  • 19.2. »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE« – Prihvatljivi troškovi u okviru tipa operacije odnose se na provedbu odabranih projekata iz LRS.
  • 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a« – Prihvatljive aktivnosti unutar tipa operacije odnose se isključivo na troškove pripreme međuteritorijanih i/ili transnacionalnih projekata suradnje.
  • 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« – Prihvatljive aktivnosti u okviru tipa operacije odnose se na tekuće troškove i animaciju.