LAG Posavina

IMG_2084Lag Posavina osnovan je na inicijativu pet općina na području zapadno od grada Slavonskog Broda, sjedišta Brodsko-posavske županije, s ciljem primjene Leader programa za ruralni razvoj sukladno načelima Europske unije.

Osnivačka skupština LAG-a održana je 09.02.2011 godine u Velikoj županijskoj vijećnici u Slavonskom Brodu.

LAG POSAVINA nalazi se u središnjem dijelu Brodsko -posavske županije, odnosno u najjužnijem dijelu Slavonske nizine, i svojim istočnim položajem, graniči sa gradom Slavonskim Brodom, a na zapadu s općinom Staro Petrovo Selo. Na sjeveru se prostire padinama Požeške i Dilj gore, a južna granica mu je rijeka Sava koja je granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

LAG POSAVINA čini prostor 7 jedinica lokalne samouprave: općina Bebrina, Brodski Stupnik, Nova Kapela, Čaglin, Podcrkavlje, Oriovac i Sibinj. Prostor LAG-a pripada statističkoj regiji Kontinentalna Hrvatska. Područje LAG-a prostire se na 759,49 km2.

LAG POSAVINA svoijm prostorom koji se nalazi na području Brodsko-posavske županije i dijela Požeško-slavonske županije gravitira prema administrativnom središtu BPŽ, gradu Slavonskom Brodu, naselja Općine Nova Kapela treadicionalno su više usmjerena prema gradu Novoj Gradišci, a naselja Općine Čaglin gravitiraju gradu Požegi.

Lag Posavina osnovan je kao udruga u čijem sastavu su predstavnici lokalne zajednice iz neprofitnog sektora, poduzetništva, jedinica lokalne samouprave i drugih organizacija koje djeluju na ovom području. Cilj osnivanja je povezivanje navedenih lokalnih organizacija, ustanova i inicijativa na zajedničkom jačanju i osnaživanju razvojnih kapaciteta. Obzirom se područje Laga Posavina pruža uz rijeku Savu, Orljavu, kao i duž padina Dilj gore i Požeške gore bogato je prirodnim resursima, kulturnom baštinom, a tradicionalno je orijentirano poljoprivrednoj proizvodnji.Uz poljoprivrednu proizvodnju, obrtništvo i poduzetništvo sve više jača i razvoj ruralnog turizma na području Lag-a Posavina.

Kroz prepoznavanje lokalnih resursa i kapaciteta, među kojima se na prvom mjestu potiče inicijativa i inovativnost ljudskih resursa, posebice među mladima i ženama, nastoje se stvoriti vlastit razvojni potencijali kroz međusobno povezivanje i suradnju. Kroz ovakve aktivnosti na području Lag-a Posavina cilj je stvoriti perspektivnu lokalnu zajednicu za kvalitetan život ovdašnjeg stanovništva, kao i za sve brojnije goste ovog područja.

Među dosadašnjim inicijativama Lag-a Posavina koje su usmjerene na edukaciju lokalnog stanovništva o temeljnim vrijednostima i sadržajima Leader programa pokrenuta je i izrada vlastitih web stranica. Kao i sve druge aktivnosti i ove stranice izrađene su lokalnim potencijalima, znanjem i iskustvom, a u cilju bržeg i jednostavnijeg informiranja javnosti o aktivnostima u Lag-u Posavina, poticanja suradnje među stanovnicima Lag-a Posavina, kao i s ciljem povezivanja s drugim lag područjima u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Kroz regionalnu, nacionalnu i međunarodnu povezanost i suradnju Lag Posavina ostvarivat će svoje razvojne ciljeve, a posjetiteljima ovih web stranca omogućit će bolju informiranost o vrijednostima i potencijalima ovog područja, posebice o strateškim razvojnim ciljevima i projektnim aktivnostima.

karta-lag-posavina
Karta LAG-a Posavina