LOKALNA AKCIJSKA GRUPA POSAVINA PLASIRALA 3.126.984,00 MIL. KN ZA POTICANJE RAZVOJA MALIH OPG-OVA

U utorak, 14. kolovoza 2018. godine, na 20. Sjednici Upravnog odbora LAG-a Posavina donesene su odluke o prijavljenim projektima na 1. LAG natječaj za TO 1.1.5. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja.

Na LAG natječaj se prijavilo 28 OPG-a sa svojim projektima. Nakon administrativne kontrole utvrđeno je da svi pristigli projekti ispunjavaju kriterije odabira te zbog velikog interesa na terenu LAG „Posavina“ je donio odluku o povećanju alokacije, sa prvotno planiranih 1.228.458,00 kn na 3.126.984,00 kn.

Potpora po pojedinom prijavitelju iznosi  111.678,00kn (15.000,00€),  što će svakako uvelike doprinijeti razvoju i modernizaciji malih poljoprivrednih gospodarstava.

Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon dobivanja odluke o dodjeli sredstava od strane APPRRR-a, a druga nakon svih provedenih projektnih aktivnosti. Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa.

 

 

 

 

You may also like...