Poziv na dostavu projektnih prijedloga “JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo Poziv „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“.

Predmet Poziva: Podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Svrha ili cilj Poziva: Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u sektoru C Prerađivačka industrija Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2007).

Predviđeni intenziteti potpore

A) Regionalne potpore:

 

 • Intenzitet regionalne potpore izračunava se sukladno važećoj Karti regionalnih potpora RH i Zaključku Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301- 05/05-14-2 od 24. travnja 2014. godine) te iznosi 35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike i 45% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike;
 • Iznos Regionalne potpore (maksimalni iznos potpore) po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 7.500.000,00 HRK.

 

 B) Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja:

 

 • Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova;
 • Iznos Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja (maksimalni iznos potpore) po ovom Pozivu ne može preći prag od 3.000.000,00 HRK;
 • Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja odobravat će se samo onom poduzetniku kojemu je odobrena regionalna potpora iz točke A).

 

 C) Potpore za usavršavanje:

Potpore za usavršavanje dodijelit će se u sljedećim intenzitetima:

 

 • za srednja poduzeća do maksimalnog intenziteta potpore od 60% prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;
 • za mala i mikro poduzeća do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova.

 

Iznos Potpore za usavršavanje (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK.

 D) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova:

 

 • Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova;
 • Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK po poduzetniku po projektu.

 

 E) Potpore male vrijednosti (de minimis):

 

 • Iznos potpore male vrijednosti koja se temeljem ovog poziva može dodijeliti po projektu ne može iznositi više od 1.400.000,00 HRK, poštujući ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013;

 

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti:

 

 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju;
 • postojećih te stvaranju novih radnih mjesta;
 • unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta;
 • savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika;
 • usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja;
 • prateće aktivnosti povezane s projektom.

 

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja isključivo putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. travnja 2021. godine u 11:00:00 sati. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. svibnja 2021. godine u 16:00:00 sati.

Više možete pronaći na poveznici https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=22f5cbd5-fbc3-43c3-850d-99516946bece .

You may also like...