NACIONALNI PČELARSKI PROGRAM ZA RADOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE

Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja zahtjeve za isplatu potpore (u daljnjem tekstu: zahtjev) na obrascima koji se nalaze u Prilogu I., Prilogu II., Prilogu III., Prilogu IV. dio A, Prilogu V. dio A, Prilogu V. dio D i Prilogu VI. dio A ovoga Pravilnika.

Podnositelj zahtjeva mora u zahtjevu potvrditi da:

– su podaci navedeni u zahtjevu istiniti

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– će omogućiti kontrolu na terenu i inspekcijski nadzor

– će čuvati kopije zahtjeva i priloga 5 godina od dana podnošenja zahtjeva i

– nije po računima priloženim uz zahtjev ostvario potporu iz drugih izvora financiranja.

Na originalu računa, koji se koristi za ostvarivanje prava na potporu, mora biti naznačeno ime, prezime i OIB podnositelja zahtjeva te je na isti podnositelj zahtjeva dužan vlastoručno naznačiti neizbrisivu oznaku: »NPP 2015.»

PROVEDBA MJERA

 1. Kontrola i suzbijanje varooze

Mjerom Kontrola i suzbijanje varooze korisnik ostvaruje pravo na potporu za nabavu odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP), kiselina koje se koriste za tretiranje protiv varooze (mliječne, mravlje, octene i oksalne kiseline) i konzumnog šećera.

Korisnici mjere iz stavka 1. ovoga članka su konvencionalni i ekološki pčelari upisani u Evidenciju.

Potpora iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti prema broju pčelinjih zajednica upisanih u Evidenciju za nabavu:

 1. a) VMP-a
 2. b) VMP-a i kiselina iz stavka 1. ovoga članka
 3. c) VMP-a i konzumnog šećera ili
 4. d) VMP-a, kiselina iz stavka 1. ovoga članka i konzumnog šećera.

Potpora za kiseline iz stavka 1. ovoga članka kao i za konzumni šećer može se ostvariti samo ako je korisnik zatražio i ostvaruje pravo na potporu za VMP.

Maksimalni iznos potpore po pčelinjoj zajednici iznosi:

 1. a) 25,00 kuna za konvencionalne pčelare i
 2. b) 50,00 kuna za ekološke pčelare.

Maksimalni iznos potpore za kiseline iz stavka 1. ovoga članka i/ili za konzumni šećer može činiti najviše 50 % iznosa potpore iz stavka 5. ovoga članka i ne može biti veći od iznosa potpore koji je ostvario za VMP.

Ako je korisnik ostvario manje od 50 % maksimalnog iznosa potpore za VMP, u istom omjeru ostvaruje pravo na potpore za kiseline iz stavka 1. ovoga članka i/ili konzumni šećer.

Osnova za izračun potpore iz stavka 1. ovoga članka je broj pčelinjih zajednica korisnika na dan 30. travnja 2016. godine, upisan u Evidenciju zaključno s 19. svibnja 2016. godine.

Zahtjev za isplatu potpore za mjeru iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika Agenciji za plaćanja do 20. svibnja 2016. godine.

Zahtjevu se prilaže preslika originalnog računa i dokaz iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 20. svibnja 2016. godine koji moraju sadržavati podatke da je kupljen VMP.

 1. Kontrola kvalitete meda

Mjerom Kontrola kvalitete meda sufinancira se ispitivanje kvalitete meda utvrđivanjem kvalitete i botaničkog podrijetla meda prema sljedećim kriterijima:

 1. a) udio vode
 2. b) električna vodljivost
 3. c) količina hidroksimetilfurfurala (HMF)
 4. d) aktivnost dijastaze
 5. e) melisopalinološka i
 6. f) senzorska analiza.

Korisnici mjere iz stavka 1. ovoga članka su pčelari upisani u Evidenciju i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Korisnici imaju pravo na sufinanciranje ispitivanja tri uzorka meda.

Mjerom iz stavka 1. ovoga članka sufinancira se do 90 % prihvatljivog troška ispitivanja po uzorku.

Ispitivanje iz stavka 1. ovoga članka može se izvršiti isključivo u jednom od akreditiranih laboratorija sukladno Normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Iznos sufinanciranja iz stavka 3. ovoga članka ne može biti veći od 500,00 kuna po uzorku.

Zahtjev za isplatu potpore za mjeru iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika Agenciji za plaćanja do 15. srpnja 2016. godine.

Zahtjevu se prilaže:

 1. a) preslika originala računa i dokaz iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 15. srpnja 2016. godine koji moraju sadržavati podatke o broju uzoraka na kojima je obavljeno ispitivanje iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika i
 2. b) nalaz/izvještaj ispitivanja koji mora sadržavati podatke/rezultate obavljenih ispitivanja iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika.
 3. Obnavljanje pčelinjeg fonda

Mjerom Obnavljanje pčelinjeg fonda sufinancira se trženje selekcioniranih matica kroz potporu uzgajivačima matica.

Korisnici mjere iz stavka 1. ovoga članka su uzgajivači pčelinjih matica koji su upisani u Upisnik uzgajivača selekcioniranih matica pčela, Evidenciju i Upisnik poljoprivrednih gospodarstva te provode testiranja i uzgoj selekcioniranih matica sukladno uzgojnom programu.

Mjerom iz stavka 1. ovoga članka sufinancira se do 70 % iznosa po utrženoj selekcioniranoj matici.

Jedinični iznos potpore po selekcioniranoj matici pčela ne može biti veći od 50,00 kuna.

Zahtjev za mjeru iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 24. kolovoza 2016. godine na obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika uz koji se prilažu:

– preslika originala računa i dokaz iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika ili preslike otkupnih blokova na ime, prezime i OIB korisnika u slučaju da korisnik nije u sustavu poreza na dohodak, ovjerene žigom i potpisom prodavatelja te potpisom i OIB-om kupca izdanih u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 10. kolovoza 2016. godine koji moraju sadržavati podatke o broju prodanih selekcioniranih matica pčela, a u slučaju slanja matica poštom potrebno je priložiti i originalnu poštansku potvrdu kao dokaz preuzimanja

– potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije da uzgajivač provodi testiranja matica i

– uzgojnu knjigu ovjerenu od Udruge uzgajivača selekcioniranih matica pčela.

 1. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja

Mjerom Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja sufinancira se kupnja nove opreme koja se koristi za selidbu pčelinjih zajednica.

Korisnici mjere iz stavka 1. ovoga članka su pčelari upisani u Evidenciju i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Mjerom iz stavka 1. ovoga članka omogućava se korisnicima sredstava povrat do 60 % investicije sukladno Programu.

U okviru mjere iz stavka 1. ovoga članka prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi 1.000,00 kuna.

U okviru mjere iz stavka 1. ovoga članka prije mogućeg umanjenja maksimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi:

 1. a) 25.000,00 kuna za pčelare koji imaju 30 i više, a manje od 300 pčelinjih zajednica ib) 50.000,00 kuna za pčelare koji imaju 300 i više pčelinjih zajednica.

Pčelari koji u Evidenciji imaju evidentirano manje od 30 pčelinjih zajednica nemaju pravo na korištenje sredstava iz mjere stavka 1. ovoga članka.

Broj pčelinjih zajednica iz stavaka 5. i 6. ovoga članka je broj pčelinjih zajednica korisnika na dan 30. travnja 2016. godine, upisan u Evidenciju zaključno s 19. svibnja 2016. godine.

Korisnik mjere iz stavka 1. ovoga članka dužan je voditi detaljnu evidenciju o opremi iz stavka 1. ovoga članka na obrascu iz Priloga IV. dio C ovoga Pravilnika te mu se stavlja zabrana otuđenja sufinancirane opreme u razdoblju od pet godina od dana podnošenja zahtjeva uz mogućnost otpisa sukladno propisanim rokovima amortizacije.

Zahtjev za mjeru iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 15. svibnja 2016. godine na obrascu iz Priloga IV. dio A ovoga Pravilnika.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se preslika originala računa i dokaz iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 15. svibnja 2016. godine.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti isključivo za nabavu nove opreme, uključujući i onu kupljenu u trećim zemljama koja mora imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.

Popis opreme iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika za koju je moguće podnijeti zahtjev za sufinanciranje nalazi se u Prilogu IV. dio B ovoga Pravilnika.

 1. Tehnička pomoć pčelarima

Mjerom Tehnička pomoć pčelarima sufinancira se:

 1. a) nabava novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu i
 2. b) edukacija pčelara.

Korisnici mjere iz stavka 1. ovoga članka su:

 1. a) pčelari upisani u Evidenciju i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u slučaju kada se sufinancira nabava novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu i
 2. b) registrirane pčelarske udruge i HPS (u daljnjem tekstu: organizatori edukacija) u slučaju kada se sufinancira organizacija edukacije pčelara.

Mjerom iz stavka 1. ovoga članka korisnicima se omogućava povrat do 60 % investicije sukladno Programu.

U okviru mjere iz stavka 1. ovoga članka prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi 1.000,00 kuna.

U okviru mjere iz stavka 1. ovoga članka prije mogućeg umanjenja maksimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi:

 1. a) 10.000,00 kuna za pčelare koji imaju manje od 30 pčelinjih zajednica i
 2. b) 20.000,00 kuna za pčelare koji imaju 30 i više pčelinjih zajednica i za organizatore edukacija.

Pčelari koji u Evidenciji nemaju evidentiranih pčelinjih zajednica nemaju pravo na korištenje sredstava za sufinanciranje nabave novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu iz stavka 1. ovoga članka.

Broj pčelinjih zajednica iz stavaka 5. i 6. ovoga članka je broj pčelinjih zajednica korisnika na dan 30. travnja 2016. godine, upisan u Evidenciju zaključno s 19. svibnja 2016. godine.

Korisnik mjere iz stavka 2. točke a) ovoga članka dužan je voditi detaljnu evidenciju o pomagalima, priboru i opremi za koju je ostvario potporu na obrascu iz Priloga V. dio C ovoga Pravilnika te mu se stavlja zabrana otuđenja sufinanciranih pomagala, pribora i opreme u razdoblju od pet godina od dana podnošenja zahtjeva uz mogućnost otpisa sukladno propisanim rokovima amortizacije.

Nabava novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu

Zahtjev za sufinanciranje nabave novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu iz članka 18. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga V. dio A ovoga Pravilnika do 20. svibnja 2016. godine.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se preslika originala računa i dokazi iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 20. svibnja 2016. godine.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti isključivo za nabavu nove opreme, uključujući i onu kupljenu u trećim zemljama koja mora imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.

Popis opreme iz stavka 1. ovoga članka za koju je moguće podnijeti zahtjev za sufinanciranje nalazi se u Prilogu V. dio B ovoga Pravilnika.

Edukacija pčelara

Edukacije iz članka 18. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika koje se sufinanciraju su:

– predavanja organizirana u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 31. svibnja 2016. godine od strane pčelarskih udruga i/ili HPS-a u sklopu specijaliziranih pčelarskih sajmova koji traju minimalno dva dana i međunarodnog su karaktera, a na kojima moraju biti obrađene najmanje tri teme iz različitih područja pčelarstva i

– edukacije pčelara za senzorske analitičare organizirane u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 31. svibnja 2016. godine od strane HPS-a i Županijskih pčelarskih saveza (savez udruga na razini županije) za najmanje deset polaznika.

Zahtjev za sufinanciranje edukacija iz članka 20. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga V. dio D ovoga Pravilnika do 31. svibnja 2016. godine.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

– preslika originala računa i dokazi iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 31. svibnja 2016. godine

– vlastoručno potpisane evidencije prisutnosti pčelara na predavanju (popisna lista s čitljivim imenima i prezimenima, adresom te kontakt s tel. brojevima pčelara)

– Ugovor s izvoditeljem stručne edukacije

– program s temama i sažetak predavanja

– popis predavača

– specifikacija troškova i

– za edukaciju pčelara za senzorske analitičare potvrdu HPS-a da je Program edukacije u skladu s Programom edukacije senzorskih analitičara HPS-a.

 1. Primijenjena istraživanja u pčelarstvu

Mjerom Primijenjena istraživanja u pčelarstvu financiraju se projekti primijenjenih istraživanja u pčelarstvu.

Agencija za plaćanja raspisuje javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja 15 dana od dana objave ovoga Pravilnika u »Narodnim novinama«.

Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Za mjeru iz članka 22. ovoga Pravilnika podnosi se Prijava na temelju Javnog natječaja iz stavka 1. ovoga članka.

Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka određuje sljedeće:

– svrhu mjere

– rokove i uvjete za podnošenje prijava

– uvjete koje podnositelji prijave moraju zadovoljavati

– rok za podnošenje zahtjeva za isplatu sredstava za mjeru i

– prihvatljive i ostale neprihvatljive troškove.

Na natječaj iz stavka 1. ovoga članka mogu se prijaviti znanstveno-istraživačke institucije.

Podnositelj čija prijava ne udovoljava uvjetima javnog natječaja bit će o tome obaviješten pisanim putem u roku od 30 radnih dana od dana završetka javnog natječaja.

Neudovoljavanje uvjetima iz stavka 8. ovoga članka podrazumijeva:

– neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i javnim natječajem i

– namjerno davanje krivih podataka u prijavi od strane podnositelja.

Znanstveno-istraživačke institucije čiji je projekt odabran na natječaju iz članka 23. stavka 1. ovoga Pravilnika podnose zahtjev za isplatu sredstava Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga VI. dio A ovoga Pravilnika u roku propisanom natječajem, a najkasnije do 31. srpnja 2016. godine, preporučeno s povratnicom.

Zahtjev za isplatu mora sadržavati sve preslike originala računa i dokaze u skladu s člankom 4. stavkom 5. ovoga Pravilnika prema odabranoj ponudi i Odluci o odabiru projekta kao i dodatnu dokumentaciju sukladno obrascima.

Sva nova kupljena pomagala, pribor i oprema, uključujući i onu kupljenu u trećim zemljama mora imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.

Znanstveno-istraživačka institucija iz članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika dužna je voditi detaljnu evidenciju o stanju financirane opreme iz stavka 1. ovoga članka na obrascu Priloga VI. dio B ovoga Pravilnika od dana podnošenja zahtjeva.

Znanstveno-istraživačkoj instituciji se stavlja zabrana otuđenja financirane opreme u razdoblju od pet godina od dana donošenja Odluke o isplati uz mogućnost otpisa sukladno propisanim rokovima amortizacije.

You may also like...